عناوین مربوط به پروژه تجارت الکترونیک

Published Post author

Search, Comparison and Recommender Systems

* Semantic-based Systems, Ontologies and Linked Data

* Agent-based Systems, Negotiation and Auctions

* Social Web and Social Media in E-Commerce

* Computational Advertising 

* E-commerce Infrastructures and Cloud-based Services

* Business Processes, Web Services and Service-Oriented Architectures

* E-Business Architectures

* Emerging Business Models, Software as a Service, Mobile Services

* Security, Privacy and Trust

The adoption, usage, and impact of social media upon consumers and businesses
 Social media strategies and e-business models
 Consumer engagement with organizations in social media
 Enterprise 2.0 and social computing in organizations
 Organizational learning and the use of social media
 Knowledge management with social media
 Crowdsourcing, collective intelligence, collaboration, problem solving with social media
 Social commerce
 Social media in marketing and consumer behavior
 Social media for customer relationship management
 Social identity, social capital, and social roles related to the use of social media
 Policy, governance, and security issues related to the use of social media
Internet Finance (including peer-to-peer lending, crowdfunding)
۲٫ Cloud computing and big data for services and manufacturing
۳٫ Open innovations for e-business
۴٫ Online to Offline Marketing
۵٫ Information sharing in e-business environment
۶٫ Manufacturing and re-manufacturing strategies for e-business
۷٫ Distribution channels and product variety of e-business
۸٫ E-logistics management
۹٫ Relationship governance in supply chains in e-business environment
 
۴خرداد۱۳۹۴

طرحریزی واحدهای صنعتی فایل اول

Published Post author

سلام

اولین فایل مربوط به درس طرحریزی واحدهای صنعتی را از این بخش می توانید دانلود کنید. 

‍پسورد فایل در کلاس ارایه خواهد شد. 

اگر سوالی وجود دارد در این وبلاگ می توانید مطرح نمایید.

Facility Planning session 1

 

۱۱اردیبهشت۱۳۹۴

آغاز

Published Post author

این وبلاگ در راستای به اشتراک گذاری تجارب، اموخته ها و یافته ها و همچنین بعنوان ابزاری برای ارتباطات با دانشجویان در نظر گرفته شده است. 

۱۹اسفند۱۳۹۳