لیست گروه‌بندی گروه‌جزوه

پریو: جعفری – شمس‌الدین – محمدرحیمی

پروتز: خالدی – قاسمی – رنجبر – علیرضایی

سیستمیک: م. حسینی – محبی‌راد – کاوسی‌نژاد – فرحناکی – سرشاری – زهری – زادبین

تشخیص: براتی – مقدس – ع. گرامی

کمپلکس: مافی – محمدی – زارع

تغذیه: ن. حسینی – فرهی – محمدنیا

جراحی: هراتی – ا. رفیعی – شفیعی

ارتو: عبدالله‌پور – صدر – کریمی

مهارت: فصیحی – پنبه‌زن – بطاط

فوریت: ش. رفیعی – جابری – زمانی

سلامت: عباسی – ن. گرامی – یزدانی

ترمیمی: عطایی – حسانی – موذنی

دیدگاه خود را به ما بگویید.