ترتیب جزوه‌های پریو

جلسهٔ ۱ -> براتی
جلسهٔ ۲ -> رفیعی، فرهی
جلسهٔ ۳ -> زادبین
جلسهٔ ۴ -> بالاش نوشته جلسهٔ ۴، آخر وهبی (بطاط)
جلسهٔ ۵ -> تایپی‌ه، بعد نوشته آخر وهبی (زمانی)
جلسهٔ ۶ -> عطایی
جلسهٔ ۷ -> دو انتخاب داریم: یکی که بالاش نوشته جلسهٔ هفتم، ۳/۸ و اونیکی هم مال خانوم پنبه‌زن
جلسهٔ ۸ -> بالاش نوشته پریو نظری جلسهٔ ۸ (جعفری)
جلسهٔ ۹ -> تو این جلسه هم دو تا انتخاب داریم: جلسهٔ ۳ دکتر طالبی (شمس‌الدین) و پریو دکتر طالبی، فربد جعفری (به دلخواه انتخاب کنید)
جلسهٔ ۱۰ -> جلسهٔ ۵ دکتر طالبی، عرفان شمس‌الدین
جلسهٔ ۱۱ -> ۲۴/۸، محمدرحیمی
جلسهٔ ۱۲ -> پریو جلسهٔ اول دکتر هوشمند، فربد جعفری
جلسهٔ ۱۳ -> پریو ۱۵/۹، محمد رحیمی، عرفان شمس‌الدین
جلسهٔ ۱۴ -> جزوه ۱۴ پریو، حسین محمدرحیمی (تایپی‌ه)
جلسهٔ ۱۵ -> پریو دکتر هوشمند، فربد جعفری

دیدگاه خود را به ما بگویید.