نوشته‌های با برچسب ‘تغذیه’

جزوهٔ آخر تغذیه

بدون نظر

از این‌جا دانلود کنید.


ترتیب جزوه‌های تغذیه

بدون نظر

جلسهٔ ۲ -> شمس‌الدین
جلسهٔ ۳ -> جزوه ۳ (علیزاده)
جلسهٔ ۴ -> بخش دوم جزوه رژیم غذایی (Diet) (عبداله‌پور)
جلسهٔ ۵ -> عبداله‌پور
جلسهٔ ۶ -> محمدنیا ۲۶/۷
جلسهٔ ۸ -> فرهی و حسینی
جلسهٔ ۹ -> فرهی A2
جلسهٔ ۱۰ -> تغذیه ملااسداللهی ۲۵/۹ (محمدنیا)
جلسهٔ ۱۱ -> ۱/۹، B1
جلسهٔ ۱۲ -> عطیه فرهی، B2
جلسهٔ ۱۳ -> B3
جلسهٔ ۱۴ -> ۲۹/۹، نیوشا حسینی، C1
جلسهٔ ۱۵ -> عطیه فرهی، C2