معرفی ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳

مدتها بود در فکر راه اندازی یک وبلاگ بودم تا بتوانم برخی موضوعات درباره سلامت و بیماری را از منظر پزشکی اجتماعی مطرح کنم. راه اندازی امکان وبلاگ در سایت دانشگاه، این فرصت را برایم فراهم کرد. در این وبلاگ سعی می کنم مطالبی را بنویسم که شاید همکاران دیگر کمتر فرصت دارند به آنها بپردازند که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱- تعریف سلامت و بیماری

۲-شناخت نظام بهداشت و درمان در ایران و مسیر تکوین و تحول آن در طول زمان، بخصوص از جنبه های جامعه شناسی پزشکی، و رفتار شناسی مردم، پزشکان و سایر متخصصان شاغل در سلامت

۳-فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نظام بهداشت و درمان و  تحلیل و تفسیر روش های جایگزین ارتقاء بهداشت و درمان

۴-شناسایی و تحلیل مهمترین مخاطرات سلامتی در جامعه از دیدگاه پزشکی اجتماعی

۵-ارائه برخی جنبه های اساسی متدولوژیک در پژوهش های سلامت

۶-شناسایی و تحلیل برخی مسائل جاری و مهم سلامت و بیماری در جامعه