همه‌ی نوشته‌های mohkam

دکتر معصومه محکم- فوق تخصص نفرولوژی کودکان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان کودکان مفید رئیس بخش همودیالیز کودکان سردبیر مجله نفرولوژی کودکان معاون آموزشی گروه نفرولوژی کودکان دانشگاه

Masoumeh Mohkam, Pediatric Nephrologist

Masoumeh Mohkam MD
Pediatric nephrologist. SBMU
Prof. of Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Head of Pediatric Hemodialysis Ward
Editor-in-Chief of Journal of Pediatric Nephrology
Work Address : Department of Pediatric Nephrology
Mofid Children’s Hospital, Dr. Shariati Ave. Tehran-Iran
Telfax:09821 22227033
Office: 09821 22887529
۰۲۱۲۲۸۹۱۲۸۶
Email : mohkam@pirc.ir
Journal: www.journals.sbmu.ac.ir/jpn
Department:www.dpn.sbmu.ac.ir
Web: http://blog.sbmu.ac.ir/mohkam