تاریخچه

رشته تخصصی پزشکی اجتماعی در ایران برای اولین بار در دهه پنجاه در دانشگاه شیراز راه اندازی شد . ولی متاسـفانه پـس از چند دوره پذیرش دستیار تا سال ۱۳۵۷ متوقف گردید . این رشته مجددا پس از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۳ ابتدا در دانـشگاه علوم پزشکی تهران و سپس در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، ایران و اصفهان با هدف زیر راه اندازی شـد : تربیت و بکارگیری نیروی انسانی لازم به گونه ای که ضمن دارا بودن دانش ، مهارت Continue reading →

پزشکی اجتماعی

رشته پزشکی اجتماعی یک شاخه تخصصی پزشکی است که دانش ، نگرش و مهارت فراگیران را در زمینـه سـنجش نیازهـای سلامت ( کنونی و آینده )،مشارکت در تدوین و اجرای مداخله برای رفع نیازها و ارزشیابی برنامه هـا بـه منظـور تـامین، حفـظ و ارتقای سلامت افراد، جمعیت ها و جامعه ، در راستای توسعه پایدار ملی ارتقا می دهد .